(1)
Kadhim, A. M. .; Anaee, R. A. .; M. Hassan, M. J. .; Al-lami, M. A. I. . Study the Corrosion Inhibition on the Iraqi Fuel Tanks Using Cefoperazone Drug. Al-Mustansiriyah J. Sci. 2023, 34 (3), 31-42. https://doi.org/10.23851/mjs.v34i3.1335.